ca les senyoretes hotel rural

AVÍS LEGAL

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

 

Assumpció Olivares Monzó, responsable del lloc web, d’ara en avant RESPONSABLE, posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d’ús.

Tota persona que accedisca a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions ací disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora aplicable.

Assumpció Olivares Monzó es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparéixer en el lloc web, sense que existisca obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web de Ca les Senyoretes

 

1. DADES IDENTIFICATIVES

Denominació social: Assumpció Olivares Monzó

Nom comercial: Ca les Senyoretes

CIF: 20407376M

Domicili: Sant Crist, 1, 46844, Otos, Valencia

e-mail: casa@ruralotos.com

 

2. OBJECTE

A través del Lloc web, els oferim als Usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.

 

3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per a l’accés a determinats continguts o servei siga necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seua veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que corresponga en funció de la seua naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat.

 

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en ruralotos.com i especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en el pàgina, que són propietat exclusiva de l’empresa i/o de tercers, els qui tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el trànsit econòmic. Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne a l’empresa de qualsevol reclamació que es derive de l’incompliment de tals obligacions. En cap cas l’accés a ruralotos.com implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’establisca expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús de ruralotos.com no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, RH, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de ruralotos.com i/o dels seus Continguts diferents dels ací expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l’empresa o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Espai, així com el propi Espai en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de ruralotos.com, el menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de ruralotos.com o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat en ruralotos.com no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmés, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compte amb l’autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el «copyright» així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que pogueren contindre els continguts. L’Usuari d’aquest Espai Web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que poguera perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’empresa l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguen en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DE ruralotos.com

L’Usuari es compromet a:

1. Fer un ús adequat i lícit de ruralotos.com així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable a cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús de ruralotos.com; (iii) la moral i bons costums generalment acceptades i (iv) l’ordre públic.

2. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisen per a accedir a ruralotos.com.

3. Facilitar informació veraç en emplenar amb les seues dades de caràcter personal els formularis continguts en ruralotos.com i a mantindre’ls actualitzats en tot moment de manera que responga, a cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze i dels perjudicis que cause a l’empresa o a tercers per la informació que facilite.

No obstant això el que s’estableix en l’apartat anterior l’Usuari deurà així mateix abstindre’s de:

1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent de ruralotos.com i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de ruralotos.com, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics de ruralotos.com, dels seus proveïdors o de tercers.

4. Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’empresa, proveïdors o de tercers.

5. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’empresa, tercers proveïdors i altres Usuaris.

6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés.

7. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguen inserir-se en els continguts.

8. Obtindre i intentar obtindre els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagen posat a la seua disposició a aquest efecte o s’hagen indicat expressament en les pàgines web on es troben els continguts o, en general, dels que s’empren habitualment en Internet per no comportar un risc de mal o inutilització de ruralotos.com i/o dels continguts.

9. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que: • De qualsevol forma siga contrari, menyspree o atempte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.• Induïsca, incite o promoga actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.• Induïsca, incite o promoga actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.• Incorpore, pose a disposició o permeta accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic. Induïsca o puga induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.• Induïsca o incite a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.• Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a la societat o a tercers sense que haja sigut autoritzat l’ús que es pretenga realitzar.• Siga contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.• Constituïsca qualsevol tipus de publicitat.• Incloga qualsevol tipus de virus o programa que impedisca el normal funcionament de ruralotos.com.

Si per a accedir a alguns dels serveis i/o continguts de ruralotos.com, se li proporcionara una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seua adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a la societat qualsevol fet que puga suposar un ús indegut de la seua contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extraviament o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seua immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectue la notificació anterior, l’empresa quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l’ús indegut de la seua contrasenya, sent de la seua responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis de ruralotos.com per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplira qualsevol de les obligacions establides en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment pogueren derivar-se per a l’empresa.

 

6. RESPONSABILITATS

No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en la web que puguen veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que pogueren adoptar-se a conseqüència de l’accés als continguts o informacions oferides.

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari, si es detecta que un ús del seu Espai Web, o de qualsevol dels serveis oferits en aquest, és contrari a les presents Condicions Generals d’Ús. No ens fem responsables per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús de ruralotos.com.

Únicament serà responsable d’eliminar, al més prompte possible, els continguts que puguen generar tals perjudicis, sempre que així es notifique. Especialment no serem responsables dels perjudicis que es pogueren derivar, entre altres, de:

1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l’empresa.

2. Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

3. Abús indegut o inadequat de ruralotos.com.

4. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. L’administrador de ruralotos.com es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en ruralotos.com.

L’empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que pogueren deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris d’Espai Web. Així mateix queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguen ser rebudes a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser l’Usuari reclamat pels danys o perjudicis causats.

Vosté mantindrà a l’empresa indemne enfront de qualssevol danys i perjudicis que es deriven de reclamacions, accions o demandes de tercers a conseqüència del seu accés o ús de ruralotos.com. Així mateix, vosté s’obliga a indemnitzar enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es deriven de l’ús per la seua part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extraure dades o de qualsevol altra actuació per la seua part que impose una càrrega desraonada sobre el funcionament de ruralotos.com.

 

7. ENLLAÇOS

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un enllaç o enllaç, ruralotos.com, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.

ruralotos.com pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. Conforme amb això, la societat no es responsabilitza del contingut d’aquests Espais web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguen oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de ruralotos.com exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais web que incloguen enllaç al nostre Espai Web (i) no podran falsejar la seua relació ni afirmar que s’ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (ii) no podran incloure continguts que puguen considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que inciten a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina de ruralotos.com diferent de la pàgina principal; (iv) haurà d’enllaçar amb la pròpia adreça de ruralotos.com, sense permetre que ruralotos.com que realitze l’enllaç reproduïsca ruralotos.com com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de ruralotos.com. L’empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimine qualsevol enllaç a ruralotos.com, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seua eliminació.

L’empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres Espais web que tinguen establits enllaços amb destinació a ruralotos.com.

 

8. PROTECCIÓ DE DADES

Per a utilitzar alguns dels Serveis, l’Usuari ha de proporcionar prèviament unes certes dades de caràcter personal. L’empresa tractarà automatitzadament aquestes dades i aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot això en compliment del RGPD, LOPDGDD i LSSI. L’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establides, en les condicions definides en la Política de Privacitat.

 

9. COOKIES

L’empresa es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” en ruralotos.com, a fi de reconéixer-lo com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitze de ruralotos.com mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics.

Les cookies recopilen l’adreça IP de l’usuari sent Google el responsable del tractament d’aquesta informació.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d’un servidor Web, per a registrar la navegació de l’Usuari en ruralotos.com, quan l’Usuari permeta la seua recepció. Si vosté ho desitja pot configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor consulte les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

Gràcies a les cookies, resulta possible que es puga reconéixer el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’Usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris així com per a mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

 

10. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferits en ruralotos.com tenen caràcter merament informatiu. Per consegüent, en oferir-los, no s’atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferits en ruralotos.com, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguen excloure’s tals declaracions i garanties.

 

11. FORÇA MAJOR

L’empresa no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

 

12. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús de ruralotos.com, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili social del Responsable del lloc web.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resultara inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resulten inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, l’empresa procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que siga vàlida i exigible i que, en la mesura que siga possible, aconseguisca l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.

 

13. NORMATIVA PER A ESTADES AMB MASCOTES

 

1. Preguem que en el moment de realitzar la reserva ens informe que viatja amb un animal de companyia.

2. El propietari serà responsable dels danys causats per la seua mascota a terceres persones i/o al mobiliari de l’hotel.

3. Per a eixir o entrar en les instal·lacions de l’hotel deuran portar a la seua mascota sempre lligada en curt.

4. Està completament prohibit deixar a l’animal sol en la habitació.

5. El propietari de la mascota tindrá l’obligació de mantindre-la en les degudes condicions higiénic-sanitàries.

6. Preguem que no permeta pujar-se a l’animal a les butaques o al llit.

7. No banyen a les seues mascotes en les banyeres o dutxes ni utilitzen les tovalloles de l’establiment per a assecar-los.

8. No es permet l’ús de la roba de llit i/o mantes per a les mascotes.

9. Aquest servei comporta un suplement.

 

Agraïm el compliment d’aquestes normes i esperem que tinguen una agradable estada a Ca les Senyoretes.

Subscriu-te a Ca les Senyoretes

Rep les últimes novetats i ofertes exclusives

Vos rebrem en:

Sant Crist, 1, 46844
Otos, Valencia

Telèfons de contacte:

962358032
620588724

Email: casa@ruralotos.com

Horari restaurant:

Dijous
9:00 – 15:00

Divendres i Dissabtes

9:00 – 16:00
20:00 – 23:30

Diumenge
9:00 -17:00

jpgseo.com
Diseny Web i SEO

Ca les Senyoretes ©